Форум | Холбоо барих
Блог хайлт:

Teacher of Chemistry B.Tsolmon

Холимог тест


                             Холимог тест                                   

1.     Атомын цөмийг анх хэн илрүүлсэн вэ?
        A. Ж.Томсон   

                      B. Э.Резерфорд  

                      C. Г.Мозли   

               D.  У.Крукс
2.   Цэгийн оронд тохирох хариултыг нөхөж бичээрэй.
      Архины спиртийн  найрлаганд.......... гэсэн функциональ бүлэг агуулагддаг.
                
A. Кетон   

              B. Карбоксил

              C. Карбониль 

                      D. Гидроксид
3. Атом юунаас тогтох вэ?
             A. Протон ба нейтрон   

                    B. Молекул  

                    C. Цөм ба электрон бүрхүүл   

               D. Протон ба электрон бүрхүүл

4. Дараах атомуудын аль нь хамгийн бага радиустай вэ?
      
        A. Хөнгөнцагаан                    
      
        B. Фосфор         

               C. Хүхэр      

               D. Хлор

5.     Атомын массын тоо юуг заадаг вэ?
        A. Харьцангуй атом массыг 

               B. Атомын массыг  

               C. Протон ба нейтроны тооны нийлбэр  

               D. Цөмийн цэнэгийг

6.     Атомын шинж юугаар тодорхойлогдох вэ?
        A. Атом масс 

               B. Электроны тоо  

               C. Цөмийн цэнэгийн хэмжээ  

               D. Цөмийн масс

7.     Таны ахуй амьдралд хэрэглэгддэг бодисуудаас ямар нь ханасан нүүрс-устөрөгчдийг

  илүү ихээр агуулдаг вэ?
         
A. Саван   

                   B. Резин  

                   C. Бензин  

                D. Ургамлын тос

8.     Анги хоорондын изомери болох хосыг олно уу.
        
A. Карбон хүчил ба кетон   

                      B. Нэг ба хоёр атомт спирт  

                      C. Альдегид ба кетон

                 D. Нэг атомт спирт ба фенол

9.     Шүдэнз зурж асаахад урвалын ямар онцлог шинж тэмдэг үзүүлэх вэ?
        
A. Дулаан шингээх   

              B. Хэлбэр дүрс өөрчлөгдөх

              C. Гэрэл цацрах

              D. Шатах

10.  Усны молекул хоорондын химийн холбоог тодорхойл.
      
A. Устөрөгчийн   

                  B. Ковалентын  

                  C. Ионы

               D. Донор- акцепторын

11.  Сүү гашлах нь урвалын ямар онцлог шинж тэмдэг үзүүлэх вэ?
      
A. Дулаан ялгарах   

                    B. Өнгө хувирах

                    C. Тунадас буух

               D.  Хий ялгарах

12.  Элементүүдийн атомуудын ямар шинж нь үелэн өөрчлөгддөг вэ?
      
 A. Атомын цөмийн цэнэг                    
      
 B. Харьцангуй атом масс         

                C. Атомын энергийн түвшний тоо      

                D. Атомын энергийн гадна талын түвшин дэх

                    электроны тоо

13.  Үелэх системийн YII бүлгийн үндсэн дэд бүлгийн элементийн дээд
 оксид болон гидроксид нь дараах хэлбэртэй:
       
A.  Э2O5 ба H3ЭO4 

                 B.  Э2O7 ба HЭO4

                     C.  ЭO3 ба H2ЭO4 

                 D.  ЭO2 ба H2ЭO3 

14.  Ижил тооны электроны түвшинтэй элементийн атомууд ......... байрлана.
      
 A. Үелэх системийн нэг бүлэгт                    
      
 B. Үелэх системийн нэг нүдэнд         

                C. Үелэх системийн нэг үед   
               
D. Үелэх системийн нэг эгнээнд

15.  Анги хоорондын изомери болох хосыг олно уу.
       
A. Альдегид ба карбон хүчил   

                       B. Энгийн эфир ба кетон  

                       C. Этилегликоль ба глицерин

                 D. Карбон хүчил ба нийлмэл эфир

16.  Цэгийн оронд тохирох хариултыг нөхөж бичээрэй.
Тосны найрлаганд.......... ордог.
      
A. Цууны хүчил   

                 B. Доод карбон хүчил

                 C. Аминхүчил 
                
D. Пальмитиний хүчил

17.  Эслэгийн бүрэн гидролизын бүтээгдэхүүнээр ямар нэгдэл үүсэх вэ?
       
A. Сахароз   

               B. Ветта глюкоз  

               C. Мальтоз  

               D. Альфа глюкоз

18.  Дараах хоёр багана дахь өгөгдлийг тохируулна уу.
       Химийн томъёо                               Бодисын нэр

1.     CO                                              а. хүнсний сод

2.     СН3СООН                                  б. угаарын хий

3.     NaHCO3                                      в. цууны хүчил

4.     NaOH                                          г. идэмхий натри

A. 1б, 2в, 3г, 4а 
B. 1б, 2в, 3а, 4г
C.1а, 2в, 3б, 4г
D.1а, 2г, 3в, 4б

19.  Үелэх системийн IY бүлгийн үндсэн дэд бүлгийн элементийн дээд
 оксид болон гидроксид нь дараах хэлбэртэй:
          
A.  ЭO2 ба H2ЭO3 

                   B.  Э2O3 ба H3ЭO3

                    C.  Э2O5 ба H3ЭO4 

                  D.  ЭO3 ба H2ЭO4 
                

20.  Аягатай цайнд хийсэн саахар гидролизд ордоггүйг юугаар баталж болох вэ?
        
A. Мөнгөн толины урвалд үл орох байдлаар   

                  B. Шохойн сүүтэй урвалд орох байдлаар  

                  C. Индикаторын өнгөний өөрчлөлтөөр  

                D. Саахарын гидролизын бүтээгдэхүүний исэх үед
                    СО
2 үл ялгарах байдлаар нь

21.  Усны молекул дахь атомууд холбогдох химийн холбоог тодорхойл.
      
A. Устөрөгчийн   

                   B. Ковалентын  

                   C. Ионы

               D. Донор- акцепторын

22.  Үелэх системийн Y бүлгийн үндсэн дэд бүлгийн элементийн дээд
 оксид болон гидрид нь дараах хэлбэртэй:
        
A.  Э2O7 ба HЭ 

                 B.  ЭO3 ба H2Э

                 C.  Э2O5 ба ЭH3 

                 D.  ЭO2 ба ЭH5 

23.  Өтөг бууц ялзрах нь урвалын ямар онцлог шинж тэмдэг үзүүлэх вэ?
          
A. Дулаан ялгарах   

                       B. Төлөв байдал өөрчлөгдөх

                       C. Тунадас буух

                  D.  Хий ялгарах

24.  Цэгийн оронд тохирох хариултыг нөхөж бичээрэй.
Уургийн найрлаганд.......... ордог.
          
A. d-амин хүчил   

                        B. b-амин хүчил

                        C. a-амин хүчил 

                  D. g-амин хүчил

25.  Дараах хоёр багана дахь өгөгдлийг тохируулна уу.
       Химийн томъёо                       Бодисын нэр
         
1.  CO2                               а. шоргоолжны хүчил
        
2.  НСООН                          б. нүүрс
         3
.   Na2CO3                         в. хужир
         4
.   C                                  г. нүүрсхүчлийн хий

              A. 1б, 2в, 3а, 4г 
             
B. 1г, 2а, 3в, 4б
             
C.1а, 2в, 3б, 4г
             
D.1а, 2г, 3в, 4б

26.Усны молекул ямар бүтэцтэй вэ?
              
A. Өнцгөн   
              B.  Шугаман  
              
C. Тетраэдр
              D. Тригональ

27.  Цаас шатах нь урвалын ямар онцлог шинж тэмдэг үзүүлэх вэ?
        
A. Дулаан шингээх   

              B. Өнгө хувирах

              C. Гэрэл шингээх

              D. Төлөв байдал өөрчлөгдөх

28.  114 гэсэн дэс  дугаартай элементтэй төстэй шинжийг үзүүлэхвэ?
      
 A. Цагаан алт                    
      
 B. Мөнгөн ус   

               C. Мышъяк     

               D. Хартугалга

29.  Дараах хоёр багана дахь өгөгдлийг тохируулна уу.
       Химийн томъёо                               Бодисын нэр
         
1.  H2O                               а. шохойн чулуу
        
2.  Ca(ClO)2                       б. алмаз
         3
.  CaCO3                          в. хлорын шохой
         4
.  C                                   г. ус

               A. 1г, 2в, 3а, 4б 
        
B. 1в, 2б, 3г, 4а
        
C.1г, 2в, 3б, 4а
        
D.1а, 2г, 3в, 4б

30.  Цэгийн оронд тохирох хариултыг нөхөж бичээрэй.
Ацетоны  найрлаганд.......... гэсэн функциональ бүлэг агуулагддаг.
        
A. Кетон   

              B. Карбоксил

              C. Карбониль 

              D. Гидроксид

31.  Байцааны салат хийдэг уксусны гомолог аль нь вэ?
        
 A. Пропаноль   

                 B. Пропаналь  

                 C. Прапон хүчил

                 D. Пропанон

32.  Үелэх системийн YI бүлгийн үндсэн дэд бүлгийн элементийн дээд
 оксид болон гидроксид нь дараах хэлбэртэй:
        
A.  Э2O7 ба HЭO4 

                 B.  ЭO3 ба H2ЭO4

                 C.  Э2O5 ба H3ЭO4 

                 D.  ЭO2 ба H2ЭO3                      

33.  Цардуулын молекул ямар моносахаридын молекулуудын үлдэгдлээс тогтдог вэ?
         
A. Альфа глюкоз   

               B. Ветта глюкоз  

               C. Фруктоз  

               D. Манноз

34.  Усны молекул дахь химийн холбоог тодорхойл.
       
A. 2ш сигма, 1 ш пи  

               B. 1ш сигма  

               C. 1ш сигма, 1ш пи

               D. 2 ш сигма

35.  Дараах хоёр багана дахь өгөгдлийг тохируулна уу.
       Химийн томъёо                               Бодисын нэр
         
1.  C12H22O11                               а. хөө
        
2.  NaCl                                      б. хоолны давс
         3
.  CaSO4•2H2O                         в. сахар
         4
.  C                                            г. гипс
            
A. 1г, 2б, 3в, 4а 
            
B. 1в, 2б, 3г, 4а
            
C.1г, 2в, 3б, 4а
            
D.1а, 2г, 3в, 4б

36.   Хумсны лак арилгадаг органик уусгагч болох ацетоны гомолог аль нь вэ?
        
      A. Бутаноль  
                 B. Бутаналь  
           
     C. Бутанон
                 D. Бутан хүчил

37.  Дараах өгөгдлийг ашиглан даалгавруудыг гүйцэтгээрэй.
   
    Шатахын энтальпи (ккал/моль)
       
     Ацетилен              -311
        
    Этан                      -373
       
Үүсэхийн энтальпи (ккал/моль)
           Нүүрс хүчлийн хий  
-94
           Усны уур                    -58
             Даалгавар:

·         Ацетилений үүсэхийн энтальпи ( Н=ab)-ыг бодож олно уу.(1оноо)

·         Этаны үүсэхийн энтальпи  ( Н=cd)-ыг бодож олно уу.(1оноо)

·         Хэвийн нөхцөлд байгаа 11,2л ацетиленээс этан гарган авахад хичнээн ккал дулаан  (Q=ef) ялгарахыг тооцоолно уу.(2оноо)

 

38.  0,5 моль 200 мл Х(ОН)2-ийн уусмал (g=1,0г/мл) бэлтгэхийн тулд 5,6 г ХО
бодисыг усанд уусгажээ.
Даалгавар:

·   Х элементийн харьцангуй атом масс (Ar=ab)-ыг олно уу.(1оноо)

·   ХО бодисын харьцангуй молекул масс (Mr=cd)-ыг олно уу.(1оноо)

·   Х(ОН)2-ийн уусмалын процентийн концентраци (C%=ef)-ийг бод.(1оноо)

·   Х(ОН)2-ийн уусмал дээр 50 мл ус нэмэхэд шинээр үүсэх уусмалын
нормаль концентраци
(CN=gh)-ийг тооцоолно уу. (1оноо)39.  Дараах өгөгдлийг ашиглан даалгавруудыг гүйцэтгээрэй.
   
    Шатахын энтальпи (ккал/моль)
       
     Ацетилен              -311
        
    Бензол                  -790
       
Үүсэхийн энтальпи (ккал/моль)
           Нүүрс хүчлийн хий  
-94
           Усны уур                    -58
Даалгавар:

·         Ацетилений үүсэхийн дулаан ( Н=ab)-ыг бодож олно уу.(1оноо)

·         Бензолын үүсэхийн дулаан  ( Н=cd)-ыг бодож олно уу.(1оноо)

·         Хэвийн нөхцөлд байгаа 2,016л ацетиленээс бензол гарган авахад хичнээн ккал дулаан  (Q=ef) ялгарахыг тооцоолно уу.(2оноо)

40.  1,6 г Х газрын шүлтийн металлыг 198,48 мл усанд уусгахад хэвийн нөхцөлд
0,896 л устөрөгч ялгарчээ.
Даалгавар:

·   Х металлын харьцангуй атом масс (Ar=ab)-ыг олно уу. (1оноо)

·   Х металлын гидроксидын молекул масс (Mr=cd)-ыг олно уу. (1оноо)

·   Үүссэн уусмалын процентийн концентраци (C%=ef)-ийг бодож ол. (1оноо)

·   Үүссэн уусмалын нягт d=1г/мл гэвэл молийн концентраци (CN=gh)-ийг тооцоолно уу. (1оноо)

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 


бичсэн: Teacher of Chemistry B.Tsolmon | төрөл: Шалгалт 2009-11-15 өдөр 05:40
Холбоос | Мэйлээр илгээх |

Сэтгэгдэл бичих .... ....

Танилцуулга

Зургийн цомог

Архив

RSS | Сэтгэгдлийн RSS | BlogMN бүртгэл | Тусламж | BlogMN гишүүн хайх | BlogMN нүүр
© 2007 Teacher of Chemistry B.Tsolmon
idiomatic-dormant